Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn per ingang van 1 januari 2019 van toepassing op al het beeldmateriaal gemaakt door Kelly van Rooijen, handelend onder de naam: Kelly van Rooijen Fotografie. Bij het boeken van een fotosessie gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Kelly van Rooijen.

Artikel 1 – Definities

1. Kelly van Rooijen, gevestigd te IJsselstein, KvK-nummer 67634354, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Kelly van Rooijen Fotografie.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Kelly van Rooijen zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 – Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden. 3. Kelly van Rooijen Fotografie kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

Artikel 3 – Tarieven en betalingen

1. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de opdrachtgever krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijswijzigingen.
2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen, dan wel een uurtarief met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, inzet van extra personen, een fotoalbum worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van Kelly van Rooijen Fotografie en reiskosten, zullen apart worden gefactureerd.
3. Voor opdrachten t.b.v. bruiloften die door Kelly van Rooijen worden aangenomen, wordt vooraf een aanbetaling gevraagd van €300. Deze dient vooraf overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL84 KNAB 0258 7758 66 t.n.v. Kelly van Rooijen Fotografie. Zodra de betaling is verwerkt is de reservering van de fotosessie bij Kelly van Rooijen Fotografie definitief. Vermeld tijdens het overmaken bij opmerkingen het factuurnummer voor een juiste verwerking.
4. De betaling voor bruiloften wordt uiterlijk op de dag voor het fotograferen van de bruiloft overgemaakt naar bovenstaande bankrekening. Ter zijner tijd wordt hier een factuur voor verstuurd. Eventuele aanvullende bankkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5. De betaling voor overige fotosessies wordt binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum en maximaal op de dag voor de shoot overgemaakt naar bovenstaande bankrekening, tenzij anders overeen gekomen in de offerte.
6. De betaling kan alleen worden overgemaakt op de bankrekening van Kelly van Rooijen Fotografie. Meld tijdens het overmaken bij opmerkingen het factuurnummer.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Kelly van Rooijen Fotografie onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 – Reiskosten

1. Voor alle fotosessies zijn de reiskosten inbegrepen binnen 50 kilometer vanaf Willem Barentszstraat 17 te IJsselstein. Daarbuiten komt er een toeslag van 35 cent per kilometer bij, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Kelly van Rooijen Fotografie voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Kelly van Rooijen Fotografie is dan ook niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2. Kelly van Rooijen Fotografie heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor Kelly van Rooijen Fotografie tijdens een fotosessie.
4. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door opdrachtgever, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
5. Indien Kelly van Rooijen Fotografie tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
6. Kelly van Rooijen Fotografie zal in aaneengesloten uren werken. Wanneer de opdrachtgever een pauze wenst, zal Kelly van Rooijen Fotografie voor de zogeheten ‘wachttijd’ de helft van haar uurtarief per uur wachttijd rekenen. In deze wachttijd zal Kelly van Rooijen Fotografie geen foto’s maken.
7. In het geval een opdracht uit 8 of meer aaneengesloten uren bestaat, of de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een avondmaaltijd genuttigd wordt, zal opdrachtgever een pauze van tenminste 20 minuten mogelijk maken, ten behoeve van deze avondmaaltijd.

Artikel 6 – Wijziging en annulering

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Kelly van Rooijen Fotografie de mogelijkheid een fotosessie te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, persoonlijke redenen, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Kelly van Rooijen Fotografie maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Kelly van Rooijen Fotografie zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, in dezelfde stijl als fotograaf, of, indien mogelijk, zullen partijen samen een nieuwe datum overeenkomen.
2. Kelly van Rooijen Fotografie heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
3. Annulering door de opdrachtgever voor een fotosessie is enkel schriftelijk mogelijk. Kelly van Rooijen Fotografie heeft tijd gereserveerd voor de geplande fotosessie en het editen daarvan. Onder iedere omstandigheid, evenals overmacht of ziekte geldt het volgende:
– Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de geplande shoot kan de shoot eenmalig kosteloos worden verzet, waarbij de datum wordt voorgesteld door de Kelly van Rooijen Fotografie; indien er geen nieuwe datum overeengekomen wordt of de shoot binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt verzet, wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
– Bij annulering van een bruidsreportage worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd, waarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie of ziekte, de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt: bij annulering tussen 5 kalendermaanden en 1 kalendermaand voor de bruiloft wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 1 kalendermaand voor de bruiloft wordt 75% van het bedrag in rekening gebracht.

Artikel 7 – Ziekte of overmacht

1. In geval van overmacht is Kelly van Rooijen Fotografie gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Kelly van Rooijen Fotografie redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
2. Kelly van Rooijen Fotografie behoudt de opdracht, ondanks ziekte, en zal met de gemaakte beelden van de vervanger alsnog de nabewerking verzorgen. Kelly van Rooijen Fotografie zal het met de vervanger financieël overeenkomen.
3. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de fotosessie heeft plaatsgevonden, maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van Kelly van Rooijen Fotografie jegens opdrachtgever opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 16 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.
4. Opdrachtgever heeft het recht het contract te ontbinden. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de Kelly van Rooijen Fotografie (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van Kelly van Rooijen Fotografie beperkt tot het terugbetalen van door de opdrachtgever reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid schade

1. Kelly van Rooijen Fotografie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Kelly van Rooijen Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Kelly van Rooijen Fotografie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een fotosessie op locatie.
4. Kelly van Rooijen Fotografie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
5. Kelly van Rooijen Fotografie is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
6. Kelly van Rooijen Fotografie gaat uiterst zorgvuldig om met het beeldmateriaal, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van de bestanden door situaties als een crash. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever de foto’s of video’s na overdracht te bewaren.
7. Kelly van Rooijen Fotografie is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een shoot anders dan een bruidsreportage wordt bij slechte weersverwachtingen de fotosessie verplaatst naar een nieuwe datum. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de fotosessie doorgang kan vinden.
8. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement.
10. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
11. In het geval dat Kelly van Rooijen Fotografie een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door Kelly van Rooijen Fotografie in rekening is gebracht.
12. Opdrachtgever vrijwaart Kelly van Rooijen Fotografie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 9 – Auteursrecht, licentie en publicatie

1. Het auteursrecht van de foto’s berust ten alle tijden in handen van Kelly van Rooijen Fotografie.
2. Kelly van Rooijen Fotografie heeft het recht de foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinde op de website en social media. Indien dit niet gewenst is, dient dit voor de fotosessie schriftelijk aangegeven te worden.
3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van Kelly van Rooijen Fotografie.
4. Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van Kelly van Rooijen Fotografie te vermelden en Kelly van Rooijen Fotografie te taggen (@kellyvanrooijenfotografie). Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen.
5. Het is niet toegestaan de aangeleverde foto’s en video’s van Kelly van Rooijen Fotografie in welke vorm dan ook aan te passen en vervolgens op internet te plaatsen. Indien dit recht wel geschonden wordt, heeft Kelly van Rooijen Fotografie het recht om juridische stappen te ondernemen.
6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
7. Kelly van Rooijen Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden. Namen, trouwdatums en geboortedatums mogen bij foto’s op de website en op social media worden vermeld.

Artikel 10 – Levering

1. Kelly van Rooijen Fotografie spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. De levertijden voor bruidsfotografie betreffen binnen 5 weken. De levertijden voor de andere fotosessie betreffen binnen 14 dagen.
2. De geleverde termijn is een indicatie. De levertijd kan in een drukke periode langer zijn dan aangegeven. Kelly van Rooijen Fotografie kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
3. Kelly van Rooijen Fotografie maakt, bewerkt en selecteert de foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van Kelly van Rooijen Fotografie.
4. Foto’s en video’s worden in hoge resolutie en digitaal verzonden.
5. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Kelly van Rooijen Fotografie is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
6. Kelly van Rooijen Fotografie levert geen niet-geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal.

Artikel 11 – Feedback

1. Feedback betreffende foto’s kan tot maximaal één week na aflevering van de foto’s en video’s schriftelijk worden doorgegeven aan Kelly van Rooijen Fotografie. Als deze feedback niet binnen één week doorgegeven wordt, wordt ervan uitgegaan dat er geen feedback van toepassing is op de foto’s. 2. Kelly van Rooijen Fotografie verwerkt de aangegeven feedback binnen 30 dagen, afhankelijk van de feedback van de opdrachtgever.

Artikel 12 – Fotoalbums

1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij Kelly van Rooijen Fotografie, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.
4. De levertermijn van een gekozen album is afhankelijk van het gekozen materiaal en wordt tijdig aan opdrachtgever gecommuniceerd.
5. Kelly van Rooijen Fotografie maakt de selectie en opmaak van een album aan de hand van geselecteerde foto’s door de opdrachtgever.
6. Opdrachtgever heeft recht op maximaal drie feedback rondes om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen, tenzij anders overeengekomen.
7. Wijzigingen omvatten het verwijderen van twee aangesloten pagina’s of het vervangen van individuele foto’s voor een foto met dezelfde verhouding. Extra of andere wijzigingen zijn tegen extra betaling mogelijk.
8. Indien een wijzigingsverzoek niet binnen 14 dagen na het aanleveren van een concept kenbaar wordt gemaakt aan Kelly van Rooijen Fotografie, mag Kelly van Rooijen Fotografie ervan uitgaan dat opdrachtgever akkoord is met het concept.

Artikel 13 – Klachten

1. Bij klachten wordt er binnen 10 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met Kelly van Rooijen Fotografie. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotosessie mogelijk is.

Artikel 14 – Bewaren bestanden

1. Het door Kelly van Rooijen Fotografie opgenomen fotomateriaal, zal tot vier maanden na de oplevering van het eindresultaat bewaard blijven. Na deze vier maanden heeft Kelly van Rooijen Fotografie het recht om het materiaal te verwijderen.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden.

Artikel 15 – Cadeaubonnen

1. De cadeaubonnen zijn enkel te gebruiken voor lifestyle fotografie en zijn niet van toepassing op bruiloften, mits anders aangegeven op de cadeaubon.
2. Kelly van Rooijen Fotografie levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen dan ook niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling.
3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uitgiftedatum wordt duidelijk op de cadeaubon aangegeven. Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 16 – Aanvullende informatie

1. Alle details zoals adressen, waar te starten met het fotograferen, etc., worden uiterlijk één week voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.
2. Kelly van Rooijen Fotografie is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat.

Vragen over deze algemene voorwaarden?
Stuur dan een e-mail naar info@kellyvanrooijen.nl, ik help je graag verder!